KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

(Son güncelleme tarihi: 05.05.2024)

Web3Tech.me (Kriptoetkinlik.com) olarak, siz değerli müşterilerimizin veri güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişisel verilerinizin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hususunda sizi bilgilendirmek ve bu kapsamda mevzuatta düzenlenen “Aydınlatma Yükümlülüğümüzü” yerine getirmek istiyoruz. Amacımız; kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Kriptoetkinlik.com’a iletmiş olduğunuz her türlü kişisel veri (“Veri”) bakımından, 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince, Şirketimiz.; gerekmesi durumunda Veri Sorumlusu ve gerekmesi durumunda da Veri İşleyen sıfatıyla, kişisel bilgileri; ilgili mevzuat hükümlerinde açıklandığı kapsamda ve aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalarak; elde edebilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Veri Sorumlusu: İletişim bilgileri aşağıda aktarılan “web3tech.me” . Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Kimlik bilgileri, erişim/iletişim bilgileri, tüketici alışkanlığına ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya kurulan sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edinilen siz müşterilerimizin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, KVKK madde 3/d hükmüne istinaden kişisel veri kapsamındadır. (Mevzutta öngörülen istisnai düzenlemeler ayrı ve saklı olduğu gibi, veri sahiplerinin KVKK kapsamında verilerinin silinmesine-yok edilmesine dair hakları da ayrı ve saklıdır) Veri Kategorisi Veri Saklama Süresi

1 Kimlik Hukuki İlişki + 10 Yıl

2 İletişim Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

3 Lokasyon Bilgisi 5 Yıl

4 Özlük Bilgisi İstihdamın sona ermesi + 10 yıl

5 Hukuki İşlem Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

6 Müşteri İşlem Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

7 Fiziksel Mekan Güvenliği 1 Yıl

8 İşlem Güvenliği Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

9 Finans Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

10 Mesleki Deneyim Bilgisi İstihdam + 10 Yıl

11 Pazarlama Bilgisi 1 Yıl

12 Görsel ve İşitsel Kayıtlar 1 Yıl

13 Dernek Üyeliği Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

14 Vakıf Üyeliği Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

15 Sağlık Bilgileri Hukuki İlişki + 10 Yıl

16 Ceza Mahkumiyeti Hukuki İlişki + 10 Yıl

17 Diğer Bilgiler Hukuki İlişki + 10 Yıl

18 Talep ve Şikayet Bilgisi Hukuki İlişki + 10 Yıl

19 Diğer Bilgiler-Araç Bilgisi 5 Yıl

 

Kişisel verileriniz; tarafınızla akdedilen sözleşmelerin ve taahhüt edilen hizmetlerin gereklerinin yerine getirilmesi, etkinlik biletlerinin ve diğer hizmetlerin satışının yapılması ve tercih ettiğiniz teslimat yöntemine bağlı olarak sizlere ya da bildirdiğiniz kişilere teslim edilebilmesi-ulaştırılması, ödemelerinizin gerçekleşebilmesi, gerekmesi durumunda iadesi, e-faturalama, e-arşiv faturalama ve gerekmesi durumunda iade ve değişiklik işlemlerinin yapılabilmesi, satın aldığınız etkinlikler ya da katıldığınız kampanya/çekilişler kapsamında tercih ettiğiniz iletişim kanalı üzerinden size bilgi-iletişim paylaşımı yapılması, işlem bilgilerinin tespiti, talebinize bağlı olarak Kriptoetkinlik.com’a üyelik kaydı oluşturabilmeniz ve kaydınızın muhafazası, iletişim izni vermiş iseniz tanıtım/bilgilendirme, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, etkinlik bülteni gönderilmesi, veri analizi-araştırma yapılabilmesi, bilet satın alırken sigorta seçimi yapmış iseniz sigorta işlemlerinin yapılması, şikayetlerinizin/taleplerinizin Şirketimize aktarılabilmesi ve takibi, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/arşivlenmesi, depolanması ve saklanması, ilgili mevzuat hükümlerince bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması ve yasal yükümlülüklerimizin ifası amaçlarıyla işlenebilmektedir. Kriptoetkinlik.com , kişisel verilerinizi burada belirtilen işleme amaçları dışında kullanmayacak, işlemeyecek, açık rızanız-onayınız ya da ilgili mevzuatta öngörülen sebepler olmaksızın 3. kişilere aktarmayacak ve ifşa etmeyecektir. KVKK madde 5/2 de düzenlenen ve aşağıda da aktardığımız açık rıza gerektirmeyen durumlar ayrı ve saklıdır.

 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar: Kişisel Verileriniz; tercih ettiğiniz ödeme şekline bağlı olarak ilgili Bankalara, ilgili online ödeme sistemlerine, bilet satın alırken sigorta seçimi yapmış iseniz ilgili sigorta şirketine ve aracı kurumlarına, tercih ettiğiniz teslimat seçimi kapsamında ilgili dağıtım/kargo-kurye şirketlerine, özel bir üyelik satın almış iseniz, ilgili spor kulüplerine ve program üyesi olan ilgili Vakıflara/firmalara, bilet satın alırken bağış seçimi yapmış iseniz ilgili kuruma, şikayetlerinizin giderilmesi ve size daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için ilgili alt yapı sağlayıcısına, e-faturalama/e-arşiv faturalama işlemleri kapsamında ilgili kurum/kuruluş ve alt yapı sağlayıcılarına, yapılan işlem kayıtlarının yedeklenmesi/saklanması/arşivlenmesi/depolanması için yurt içi ve dışında birlikte çalıştığımız ilgili sunucu barındırma, arşivleme, depolama ve yazılım hizmetleri sağlayıcılarına, gerekmesi durumunda Şirketimizin ana hissedarına, gereklilik olması halinde doğrudan/dolaylı ilgili yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine; şikayetlerinizin ya da hasıl olan bir sorunun giderimi ya da yasal yükümlülüklerimizin ifası için Şirket’imizin ilgili çalışanlarına, hukuk, mali ve vergi danışmanlarına, ilgili denetçilerine ve de mevzuat hükümlerinin izin verdiği ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara izin verilen kapsamda ve sadece gerektiği kadarı ile aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz bu maddede belirtilen ilgili üçüncü kişilere aktarılırken sadece gerektiği kadarı ile ve ilgisi kapsamında bir aktarım yapılacaktır. KVKK madde 5/2 de düzenlenen ve aşağıda da aktardığımız açık rıza gerektirmeyen durumlar ayrı ve saklıdır.

Kişisel verilere ait haklarım nelerdir?

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız ve İstisnaları ;

Şirketimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle başvurarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) d ve e bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerle ilgili taleplerinizi; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgileri/belgeleri de eklemek suretiyle, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte, Şirketimizin sitesindeki iletişim kanalları ile elektronik ortamda ve aşağıdaki adresimize imzalı bir dilekçe ile iletebilirsiniz. Ayrıca, talebin iletimi konusunda Kurulun başkaca yöntemler belirlemesi durumunda söz konusu yöntemlerle de talebinizi iletebilmeniz mümkün olacaktır. Şirketimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul etme veya gerekçesini açıklayarak reddetme ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirme hakkına sahiptir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde Şirketimiz talebinizin gereğini mevzuatta belirlenen süre içerisinde yerine getirecektir. Başvurunun Şirketimizin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan bir ücret varsa, ücret ilgiliye iade edilecektir. Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişinin, Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilme hakkı vardır. KVKK madde 14/2 hükmüne istinaden, veri sorumlusu olan Şirketimize yukarıda aktardığımız başvuru yolu tüketilmeden Kurula şikâyet yoluna başvurulamaz. Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Bununla birlikte, KVKK madde 28/2 hükmüne istinaden; KVKK’nın amacına ve temel ilkelerine uygun ve orantılı olmak kaydıyla veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğünü düzenleyen 10 uncu maddesinin ve zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesinin a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması durumlarında uygulanmayacağını da belirtiriz.

Açık Rıza Gerektirmeyen Haller : KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, a) kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması c) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinden herhangi birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

 

Ticaret Ünvanı : web3tech.me

MERSİS No : Başvuru yapıldı – Bekleniyor.

İletişim e-mail : info@kriptoetkinlik.com

İletişim Web Adresi : kriptoetkinlik.com